ارزش های سازمانی مهندسی شبکه وانیا چیست؟

در مهندسی شبکه وانیاهمه همکاران ملزم به رعایت و تلاش به رسیدن به الگوهای رفتار سازمانی با سنجه های زیر که ارزش سازمانی محسوب میشوند، هستند:
1- تعامل موثر و مثبت با همکاران و مشتریان در چارچوب احترام متقابل
2-جلب هر چه بیشتر رضایت مشتریان (شامل ارایه خدمات با کیفیت و سریع)
3- سخت کوشی
4- نتیجه گرایی
5- رشد و پویایی مداوم
6-توانایی مدیریت فردی
7- کمک به روند مدیریت دانش
8- تلاش در راستای اهداف سازمانی تعیین شده برای هر گروه
9-ارتباط مداوم با مدیریت و ارایه پیشنهادها و انتقادها
10- مدیریت زمان در انجام وظایف
11- حضور به موقع در محل کار و یا قرارهای ملاقات کاری
12- کمک به یادگیری همکاران و گسترش دانش در مجموعه
13- مسولیت پذیری (پاسخگو بودن در برابر وظایف محوله و انجام وظایف بدون نیاز به کنترل­های اداری)
14-تخصص گرایی
15- نوآوری