اهداف و سیاست های مهندسی شبکه وانیا

مهندسی شبکه وانیادر راستای ارایه خدمات در زمینه شبکه، سیتریکس و مجازی سازی با تکیه بر این که کلید ادامه موفقیت هر سازمانی به جلب رضایت مشتریان گسترش دانش بستگی دارد، سیاست ها و اهداف زیر را در چارچوب یک برنامه جامع دنبال می کند:
1- ارتباط و تعامل موثر با مشتریان، درک نیازها و دغدغه های آن ها، گرفتن بازخورد از عملکرد ارایه خدمات شرکت، تلاش در راستای برآورده کردن نیازهای مشتریان، بهبود مستمر و رفع نواقص موجود
2- تضمین مستمر کیفیت و بهبود کلیه فرایندهای مدیریتی، اجرایی، پشتیبانی و آموزشی به هدف افزایش قدرت رقابتی
3- شناسایی مداوم عوامل موثر و تعیین سنجه های مناسب در کیفیت ارایه خدمات، ارزیابی دوره ای به کمک این سنجه ها و حصول از انطباق عملکرد با خدمات تعهد شده در چارچوب قراردادهای منعقده
4- توسعه منابع انسانی و ارج نهادن به نیروی انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه سازمان و ضامن موفقیت و بقای مجموعه، پرورش استعدادها، توسعه مهارت و دانش ایشان به کمک آموزش و ارزیابی مستمر
5- توسعه تحقیقات کاربردی، دسترسی به بهترین و نوین ترین فناوری های روز در زمینه کاری شرکت با تاکید بر نوآوری و دانش محوری
6- تعهد کامل به پیمان رازداری و حفظ اطلاعات و اسرار مشتریان
7- پیاده سازی مدیریت دانش در سطح سازمان به منظور نگهداشت و توسعه دانش و تجربیات کاری در سطح سازمان
8- افزایش حس مسولیت و تعهد سازمانی به بهبود مستمر و ارتقای کارکرد و کیفیت در کارمندان
9- همکاری و تعامل با سایر شرکت های نرم افزاری در بخش خصوصی و ارگان های دولتی مرتبط با زمینه IT به منظور گسترش کاربردی فناوری اطلاعات در حوزه کسب و کار
10- افزایش رضایت شغلی کارمندان و فراهم سازی محیط کاری شاد و پویا برای ارایه خدمات و انتقال دانش و تجربیات به هدف رشد فردی یکایک کارکنان
11- تاکید بر اقدامات پیشگیرانه به منظور کاهش اقدامات اصلاحی” >