نرم افزار سیتریکس 

XenApp and XenDesktop 7.15

XenApp and XenDesktop 7.6

XA6.5 2008R2 ML 1.6

رمز : vaniaco.com